سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا زهتابیان – استاددانشگاه کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
آرش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران – کرج
نادیا ندیمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری – تهران

چکیده:

استفاده از روشهای تجربی به منظور برآورد روان آب سالیانه در حوزه های آبخیز که فاقد ایستگاه هیدرومتری می باشند از دیرباز درمطالعات هیدرولوژی مورد استفاده قرارگرفته است لذا در مناطقی که امکان اندازه گیری مستقیم رواناب وجود ندارد می توان جهت برآورد رواناب از مدلهایی که در مناطق مختلف جهان نتیجه داده اند استفاده کرد یکی از این روشها روش شماره منحهنی است هدف از این تحقیق واسنجی ضرایب روش شماره منحنی در حوزه آبخیز ینگجه با استفاده از مدل بارش – رواناب می باشد برای انجام این تحقیق از بین وقایع سیلابی وقایع مناسب انتخاب و مدل توسط آنها اجرا شد طی آنالیز حساسیت پارامتر تلفات اولیه به عنوان حساس ترین پارامتر انتخاب شد در نتیجه برای واسنجی مدل بکار گرفته شد. کالیبراسیون مدل به منظور نزدیک کردن هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی انجام گرفت.