سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمان
میلاد فرمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمان
علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کر
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده:

سرریزهای تاج نیم دایرهای از جمله سرریزهای معمولی هستند که به منظور اندازهگیری دبی و تنظیم سطح آب درسامانههای آبیاری مورد استفاده قرار میگیرند. سادگی طراحی، صرفه اقتصادی، الگوی جریان ریزشی پایدار و کاراییبالا در جهت تخلیه آب و عبور اجسام شناور این نوع سرریز باعث شده امروزه در سیستم توزیع و انتقال آب کاربرد فراوانی داشته و برای کنترل سطح آب در کانالها و مخازن مورد استفاده قرار گیرند. دلایل زیادی از جمله انحنایخطوط جریان روی سرریز، عدم توزیع هیدرواستاتیک فشار، تماس آب با جداره سرریز، موجب تفاوت شدت جریان محاسبه شده و اندازهگیری شده از روی سرریز میگردد. لذا ضریب تخلیه سرریز که نسبت دبی واقعی به دبی تئوری)محاسباتی( را نشان میدهد، بطور معمول کمتر از واحد است. این تحقیق به منظور شبیهسازی مقدار ضریب تخلیه و پارامترهای هیدرولیکی سرریزهای تاج نیمدایرهای صورت۶ و ۷ سانتیمتر که در پژوهش عبد اللطیف و ، گرفته است. از اینرو از دادههای آزمایشگاهی سرریز با شعاعهای ۴همکاران ) ۲۲۱۲ (، صورت پذیرفته است، استفاده گردید. پارامترهای هیدرولیکی جریان شامل: پروفیل سطح آب و ضریب تخلیه جریان عبوری شبیهسازی و با نتایج ارائه شده عبد اللطیف و همکاران ) ۲۲۱۲ (، مقایسه گردیده است.اضافه بر این، چگونگی توزیع سرعت و فشار جریان در اطراف سرریز شبیهسازی شدهاست. برای حالات فوق تحلیل عددی با استفاده از مدل Flow 3D در حالت Explicit ، با مدل آشفتگی RNG صورت گرفته است.