سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید کاوه زاده – کارشناس ، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و دانشجویی کا
احمد مختاری – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق در پی تشکیل بانک اطلاعات داده های حوضه آبخیز گلپایگان اقدام به ارزیابی روش منطقی در حوضه های آبخیز بزرگ بر اساس مقایسه نتایج مدل با داده های مشاهداتی شده است. ابتدا داده های مشاهداتی پااز آماده سازی، با توزیع آماری گمبل برازش داده شد. سپ بر آورد مدل منطقی با محاسبه اجزاء آن که شامل ضریب رواناب، شدت بارندگی در پایه زمان تمرکز و مساحت حوضه بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقدار دبی حداکثرسیلاب بدست آمد. دبی حداکرر سیلاب حوضه به رو منققی و بر اسااس زماان تمرکز۷/۷ ۷ سااعت از رو کرپیچ بدست آمد نتایج تحقیق نشان دادکه شدت بارندگی دردوره های برگشت ۲ تا ۱۰۰ سال به ترتیب برابر ۰/۵۲ ، ۰/۶۶ و ۰/۷۸ ، ۰/۸۹ ، ۱/۰۴ و ۱/۱۵ میلی متردرساعت می باشد که با مساحت ل حوضه ۸۲۹ کیلومتر مربع و ضریب رواناب ۰/۴ وکاربرد روش منطقی دبی لحظه ای برای همان دوره های برگشت به ترتیب ۴۷/۴۵ ، ۶۱/۱۷ ، ۷۱/۵۵ و ۸۱/۹۲ و ۹۵/۶۴ و ۱۰۶/۰۲ متر مکعب در ثانیه خواهد شد.