سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن مسعودیان – استادیارگروه سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدجواد مشکواتی تروجنی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارمغان سوری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

یکی از روشهای پیش بینی توزیع رسوب در سدهای مخزنی روش تجربی کاهش سطح می باشد از آنجا که پارامترهای بکاررفته دراین روش c,m,n براساس اطلاعات مورد مطالعه توسط برلند و میلر روی تعداد محدودی سد در امریکا بدست آمده است و انتخاب این پارامترها تاثیر بسزایی در دقت این روش دارد لذا روش کاهش سطح با این پارامترها نمی تواند توزیع رسوبات در مخازن دیگر نقاط را با دقت مطلوب پیش بینی کند بطوریکه گاهی با تغییر پارامترها نتیجه دقیق تر می شود با تعیین دقیق نحوه ی توزیع رسوبات و حجم مفید مخزن به شیوه ی بهتری می توان به اهداف مربوط به احداث سد رسید و و برنامه ریزی های آبی را بهتر طراحی و اجرا نمود در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی اولیه و ثانویه مخزن روش کاهش سطح برای سد مخزنی درودزن با تغییر پارامترهای موثر بر آن کالیبره شده و مناسب ترین پارامترها بدست امد و با استفاده از این پارامترها نحوه ی توزیع رسوب در سالهای آینده پیش بینی شد.