سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه قانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

باتوجه به اهمیت میزان و چگونگی تجمع رسوبات درمخازن از جنبه های پایداری و بهره برداری دراین پژوهش روش کاهش سطح جهت براورد توزیع رسوب مخزن سد دز بکارگرفته شد و برای واسنجی آن از هیدروگرافی سال ۱۳۴۱و۱۳۸۲ استفاده شد سپس با یک روش بهینه یابی ضرایب بهینه روش مذکور با حصول بیشترین تطابق ممکن بین مقادیر براورد شده و اندازه گیری شده تعیین شدند. همچنین نتایج نشان داد روش کاهش سطح بدونواسنجی خطای بیشتر از۱۰۰درصد را دربرارود توزیع رسوب مخزن سددز دارد و این خطا پس ازواسنجی به حدود ۵درصد کاهش یافت