سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حمیدرضا فولادمند – استادیار ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

وجود مکش د ر خاکهای غیراشباع از مهمترین علت تفاوتهای رفتاری خاک های اشباع و غیراشباع است منحنی مشخصه آب خاک با برقراری ارتباط میان مکش و درصد رطوبت رابطه مناسبی جهت بیان تغییرات مکش در این نوع خاک ها فراهم می سازد که می توان از آن برایت عیین بسیاری از رفتارهای این نوعخاکها مانند نفوذپذیری ، مقاومت برشی و تغییر حجم استفاده نمود. از آنجا که اندازه گیری مستقیم این منحنی بسیار وقت گیر و پرهزینه است لذا مدلهای متعددی برای تخمین آن ارائه شده است دراین تحقیق مدل گرانولت و گرانت ۲۰۰۴ برای تعدادی از خاکهال استان فارس مورد واسنجی قرارگرفته و توابع انتقالی مناسب جهت تخمین پارامترهای این مدل ارائه گردیده است ارزیابی توابع ایجاد شده نشان داد که این مدل با دقت مناسبی می تواند برای تخمین منحنی مشخصه آب خاک دراین منطقه مورد استفاده قرارگیرد.