مقاله واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۲۸ تا ۹۳۹ منتشر شده است.
نام: واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل COUP
مقاله واسنجی
مقاله عدم قطعیت
مقاله روش GLUE
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخو یونس
جناب آقای / سرکار خانم: ایران نژاد پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقت عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: پراریک جانسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP با هدف شبیه سازی دمای خاک در مقیاس زمانی سه ساعته برای ایستگاه سینوپتیک همدان انجام شده است. برای این منظور از روش برآورد عدم قطعیت درست نمایی تعمیم یافته (GLUE) استفاده شده است. ۲۲ پارامتر که ارتباط نزدیکی با شبیه سازی دمای خاک دارند، انتخاب گردیدند و با انجام نمونه گیری های تصادفی به روش مونت کارلو از فضای عدم قطعیت آنها، ۲۵۰۰۰ سناریو از ترکیب مقدار پارامترها تولید و شبیه سازی های مدل بر اساس آن ها انجام شد. برای جداسازی شبیه سازی های کارآمد و ناکارآمد از یکدیگر سه شاخص نش- ساتکلیف، میانگین اریبی خطا، و ریشه میانگین مربعات خطا در نظر گرفته شدند و آستانه های قابل پذیرش برای هر شاخص تعریف گردید. با اعمال آستانه های قابل پذیرش، تعداد ۲۵۳ شبیه سازی به عنوان شبیه سازی های کارآمد شناسایی شدند و مبنای انجام واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل قرار گرفتند. بر مبنای توزیع پسین پارامترها، تعدادی از پارامترها به عنوان پارامترهای حساس شناخته شدند. واسنجی مدل بر اساس میانه شبیه سازی های کارآمد و تحلیل عدم قطعیت بر مبنای کران های عدم قطعیت ۵% و ۹۵% خطای مربوط به شبیه سازی های کارآمد انجام شد. نتایج حاکی از بهبود قابل توجه در عملکرد مدل پس از انجام واسنجی در مقایسه با حالت اجرای مدل با مقادیر پیش فرض پارامترها بود. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عدم قطعیت نشان داد که به کارگیری روش GLUE در بیشتر موارد منجر به کاهش عدم قطعیت مربوط به پارامترهای مدل گردید و باقی مانده اختلافات بین مقادیر شبیه سازی شده و داده های مشاهداتی به سایر منابع عدم قطعیت نسبت داده شد.