مقاله واسطه گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پر خطر در بین دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۲۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: واسطه گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پر خطر در بین دانشجویان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله عزت نفس
مقاله رفتارهای پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کیامرث
جناب آقای / سرکار خانم: رفاهی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: سامانی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش بارز و تاثیرگزار واسطه ای عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پر خطر در بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی به روش همبستگی است که نمونه مورد نظر ۳۰۰ دانشجو (۱۴۴ دانشجوی پسر و ۱۵۶ دانشجوی دختر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با میانگین سنی ۲۴٫۷۵ سال بوده است. روش به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و با مقیاس کیفیت زندگی بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از روش تحلیل مسیر به شیوه رگرسیون سلسله مراتبی بارون و کنی و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که کیفیت زندگی به میزان ۰٫۲۴- به طور مستقیم (p<0.001) بر رفتارهای پرخطر تاثیر گذاشته که نشان دهنده رابطه منفی معکوس معنی دار بین این دو متغیر بوده و نشان داده شد که با وارد نمودن متغیر عزت نفس در معادله مفروض پیش بینی شده، کیفیت زندگی به میزان۰٫۱۰ – اثر غیر مستقیم (p<0.001) به همراه دارد و نشان دهنده نقش واسطه گری عزت نفس در کاهش اثرات کیفیت زندگی در بروز رفتارهای پرخطر می باشد. همچنین کیفیت زندگی به میزان ۰٫۵۲ به طور مستقیم بر عزت نفس دانشجویان اثر گذاشته که بیانگر رابطه مستقیم این دو متغیر بوده است که ارتقاء کیفیت زندگی موجب افزایش عزت نفش دانشجویان می گردد.