سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین سیدآقامیری – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
سمیرا نقدی – کارشناس ارشد فیزیک
حمیدرضا سیاهکوهی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

بدست آوردن نقشه تخلخل مخزن نقش حیاتی درتوصیف مخازن هیدروکربوری بازی می کند راه مستقیم بدست آوردن این اطلاعات حفرچاه است که بهدلیل هزینه زیاد نمی توان برای تمام نقاط از این روش استفاده کرد راه دیگر برای استخراج تخلخل مخزن استفاده از روشهای وارون سازی لرزه ای می باشد درتمام روشهای مدرن وارون سازی تعیین موجک نقش بسیارمهمی داردکه برای بدست آوردن آن با یک معادله و سه مجهول مواجه م یشویم دسته ای از روشهای استخراج موجک از فرضهای غیرواقعی استفاده می کنند که این فرضها علاوه برکاهش کارایی وارون سازی لرزه ای کیفیت پارامترهای بدست آمده مخزن را تحت تاثیر قرارمیدهند دراین مقاله از تشخیص کانال کور به روش زیرفضای سیگنال برایبدست آوردن موجک لرزه ای و ازواهمامیخت چندکاناله برای وارون سازی لرزه ای حذف اثرموجکها استفاده شده است.