سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان
مجتبی بابایی – عضوهیئت علمی گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان

چکیده:

هدف از این تحقیق اکتشاف آب در منطقهی کم آب یکنآباد همدان با وجود مشکلات فراوان محیطی و عدم آگاهی لازم در حفر چاه توسط کشاورزان با صرف هزینههای بالا که منجر به کاهش سطح آبهای زیرزمینی گشته، صورت گرفته است. برداشت دادهها با استفاده از روش سونداژ الکتریکی با آرایه شلومبرگر با تلفیق دادههای جانبی محدود از چاههای موجود در منطقه و اطلاعات محدود زمینشناسی صورت پذیرفته است. پردازش دادهها با استفاده از روشهای مرسوم محاسباتی و با بهرهگیری از نرمافزارهای تخصصی WIN2 ،RES3D ،RES2D ،WINSEV با روشهای وارون و مستقیم انجام شده است، که در نهایت نتیجهای قابل قبول و رضایت بخش به دست آمده است