سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی واحد علوم و تحقیقات،
بابک بهشتی – استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران،
مرتضی الماسی – استاد واحد علوم و تحقیقات
محمدحسین سعیدی راد – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،

چکیده:

امروزه در کشت گیاهان عواملی همچون قیمت بالای بذور اصلاح شده، هزینه های بالای کارگری تنک کردن ونیاز محصول به فاصله دقیق بین بوته ها، باعث گردیده است که کشاورزان جهت کاشت از بذرکارهای دقیقنیوماتیک استفاده نمایند.با توجه به اینکه میزان مکش پنکه و سرعت پیشروی بذرکارهای نیوماتیک از عوامل موثر بر دقت بذرکاری می باشد.لذا در این تحقیق بمنظور ارزیابی وبررسی عوامل مذکور از یک بذرکارنیوماتیک(تراشکده استفاده شد.فاکتورهای مورد بررسی در این بذرکار عبارت بود از ۱-میزان مکش پنکه در سه سطح ۴۵-۳۵ و۵۵-۴۵ و ۶۵-۵۵ میلی بار ۲ – سرعت پیشروی بذرکار در زمان کاشت در سه سطح( ۴و۶و۸ کیلومتر درساعت ۳- بذر مورد آزمایش بذر چغندرقند رقم ودر سه تکرار و جهت تجزیه آماری این پژوهش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده گردید.صفات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بود از ضریب یکنواختی(افقی،عمودی)بذرها از فاصله تنظیمی ،ضریب پراکندگی جانبی بذرها ازمیانگین ودرصد شکستگی بذر،نتایج نشان داد ، در سرعت های مختلف پیشروی از نظر ضریب یکنواختی عمودی از فاصله تنظیمی در بذرها در سرعت ۴ کیلومتر درساعت بالاترین یکنواختی وجود داشت بطوریکه با سایر سرعت ها اختلاف معنی داری درسطح ۱% وجود دارد، اما بین سرعتهای مختلف پیشروی بر روی ضریب یکنواختی افقی و پراکندگی جانبی و درصد شکستگی بذرها اختلاف معنی داری در سطح ۵ % وجود ندارد. همچنین از نظربالاترین ضریب یکنواختی عمودی بذرها از فاصله تنظیمی در میزان مکش ۶۵-۵۵میلی باروجود داشته که با سایر میزان مکش ها اختلاف که با سایر میزان مکش ها اختلاف معنی داری در سطح ۱% وجود دارد ، از نظر درصد شکستگی بذرها میزان مکش وسرعت پیشروی مختلف تاثیر چندانی بر روی بذرها نداشته بطوریکه اختلاف معنی داری در سطح ۵ %بین آنها وجود ندارد.