سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین کدیور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
محمدهادی داودی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی سیاوش نیا – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

چکیده:

در این مقاله تأثیر استفاده از روش الکتروسینتیک در وارد کردن یون مقاومساز کلسیم به خاک ریزدانه بهمنظور افزایش مقاومت مکانیکی آن مورد مطالعه قرار میگیرد. نمونههای خاک با شرایط یکسان آماده شده و به مدت زمان مشابه تحت جریان محلول کلرید کلسیم۰/۶۶نرمال و جریان برق مستقیمDC) با ولتاژهای مختلف قرار میگیرند. سپس با انجام آزمایش برش مستقیم پارامترهای مقاومتی خاک تعیین میشوند. نتایج حاصل بیانگر تأثیر فوقالعاده این روش در افزایش مقاومت مکانیکی خاک است بهگونهایکه در مقایسه با نمونه شاهد، پارامتر چسبندگی ۲۲۱ % و زاویهاصطکاک داخلی ۹۲ % تحت ولتاژ ۳۰ ولت افزایش مییابند