سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید محمد حسینی – شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی- دکتری شیمی تجزیه و عضو هیات علمی دانشگاه آ
بهزاد چهکندی – شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی- دکتری شیمی تجزیه و عضو هیات علمی دانشگاه آ
مجید امیری – شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی- کارشناسی ارشد شیمی فیزیک و کارشناس آزمایش
مهدی نکوئی – شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و عضو هیات علمی د

چکیده:

در این تحقیق روند تشکیل کمپلکس کبالت (II)تیازولین بلوفرمازان در محیط میسل غیر یونی در محدوده ی pH 3 تا ۱۰ با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مرئی- فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین علاوه بر بررسی تاثیر pH، مقدار عامل فعال سطحی مقدار اتانول و زمان بر مقدار جذب کمپلکس، نسبت استوکیومتری فلز به لیگاند در کمپلکس با استفاده از روش تغییرات پیوسته (روش جاب) و روش نسبت مولی در قدرت های یونی مختلف و در ۶= pH به صورت ۲:۱ تعیین شده است. نهایتاً با استفاده از اطلاعات اسپکتروفتومتری ضرایب جذب مولی کمپلکس ئ ثابت های تشکیل آن در دمای c 25 و در محدوده ی قدرت یونی mol dm 0/1 تا ۱/۰ پتاسیم نیترات تعیین گردید.