مقاله وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیه ویژگی تمرین رفتار حرکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیه ویژگی تمرین رفتار حرکتی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضیه ویژگی تمرین
مقاله مهارت واقعی
مقاله کاتا
مقاله کاراته
مقاله مکان تمرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیلانی عفیفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، آزمایش فرضیه ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر مکان به عنوان یک متغیر زمینه ای جدید است. شرکت کنندگان، ۳۰ دانش آموز دختر نوجوان با میانگین سنی ۱٫۵۰±۱۱٫۵۰ سال بودند که به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت ادراکی – حرکتی کاتا توسط مربی کاتا قرار گرفتند. پس از اتمام دوره آموزشی، آزمون یادداری در مکان اکتساب و سپس آزمون انتقال در مکانی متفاوت از مکان تمرین برگزار و نمره های اجرای کاتا اندازه گیری شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون آماری t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان اجرای بهینه خود را در مکان تمرین نشان دادند. درحالی که با تغییر مکان تمرین افت معناداری در اجرا داشتند. بر اساس نتایج حاصل، به نظر می رسد اجرای تکلیف با مکان تمرین مرتبط است. یافته های این تحقیق شواهدی را در جهت حمایت از فرضیه ویژگی تمرین فراهم کرد.