مقاله وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند
مقاله وفاداری مصرف کننده
مقاله گفته های دهان به دهان در مورد برند
مقاله تجربه برند
مقاله نگرش به برند
مقاله رضایت مصرف کننده
مقاله تمایل به پرداخت مبلغ اضافی در مورد برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی نصر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمد عظیم پورخوجین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری وابستگی عاطفی بین مصرف کنندگان و برند و نتایج این وابستگی برای شرکت ها می باشد.
طرح تحقیق و روش شناسی: روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی و کاربردی، جامعه آماری، کلیه دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای متناسب با حجم، تعداد ۳۸۰ نفراز دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس برای آمار توصیفی و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شد.
یافته های تحقیق: نتایج این تحقیق نشان می دهد که تجربه و نگرش مصرف کنندگان بر شکل گیری وابستگی عاطفی با برند تاثیر دارد. بین دانش و رضایت مصرف کننده با وابستگی عاطفی آن ها به برند، ارتباط معناداری به برند مشاهده نشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف کنندگانی که به برند وابستگی عاطفی پیدا می کنند، سطوح بالاتری از وفاداری را از خود نشان داده، گفته های دهان به دهان در مورد برند انتشار می دهند و تمایل دارند قیمت های بالاتری را برای برند پرداخت نمایند.
محدودیت های تحقیق: محدودیت منابع تحقیقاتی در داخل کشور و همچنین عدم همکاری برخی از متخصصین در مراحل ارزیابی اعتبار و قابلیت اتکا بودن پرسشنامه ونیز بی میلی برخی از پاسخ دهندگان برای تکمیل پرسشنامه از مهم ترین محدودیت های این پژوهش به شمار می رود. همچنین، با تغییر شرایط زمانی و مکانی، ممکن است نتایج تحقیق تغییر یابد.
کاربردهای مدیریتی: با توجه به مطالعات محدود که در زمینه مطالعات مصرف کننده در داخل کشور صورت گرفته است، نتایج این تحقیق می تواند فعالان و محققان در زمینه بازاریابی و رفتار مصرف کننده را در بررسی و شناخت عوامل موثر بر ایجاد سطوح بالاتر وفاداری در مصرف کنندگان یاری نماید.