مقاله وأدالبنات، دراسه دلالیه سیمیولوجیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۸۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: وأدالبنات، دراسه دلالیه سیمیولوجیه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الوأد
مقاله القربان
مقاله الجاهلیه
مقاله السیمیولوجیا
مقاله الدال
مقاله المدلول
مقاله التقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحاجی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی طالب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعددت الأسباب والدوافع المذکوره لوأد البنات. و هذا التعدد فی الأسباب من قبل المفسرین والمؤرخین دلاله علی أن هناک سببا غیر الذی قیل. فکان هذا هو الدافع للبحث والتمحیص فی کتب التفسیر والتاریخ للعثور علی ما یساعدنا لبغیتنا هذه. أما بعد، فبالتطرق إلی جذور هذه العاده عند الجاهلیین والاهتمام بها من منظار السیمیولوجیا، انجلی ما کان یقوم حائلا دون التعرف علی هذه العاده عن کثب وبشکل کامل. فأظهرت الدراسه السیمیولوجیه فی جذور هذه العاده وما خلفه المفسرون والمؤرخون أن هناک دوالا عده تساعدنا علی فهم هذه العاده. فعن طریق السیمیولوجیا ودراسه تقابلیه فی ما کان عند سائر الأمم البدائیه والدیانات السالفه من تقریب الضحایا البشریه للآلهه وما کان عند العرب الجاهلیین من تقدیم الأولاد قرابین للرب وللأوثان، وبین وأد البنات، یظهر أن هناک ارتباطا وثیقا بین هذه العادات المتجذره فی الدین والمعتقد وبین وأد البنات هذا، فتلتحم الصورتان التحاما قویا ویظهر أن الوأد ترجع جذوره إلی عادات دینیه اعتقادیه.