سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان عابدی – کارشناس پژوهشی، موسسه ملی اقیانوس شناسی
ابوالفضل صالح – هیت علمی، موسسه ملی اقیانوس شناسی
علی مهدی نیا – هیت علمی، موسسه ملی اقیانوس شناسی
شیرین رحمانپور – کارشناس پژوهشی، موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

در این پژوهش میزان و منشاً هیدروکربن های آروماتیک حلقوی در رسوبات دریایی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه ها از رسوبات سطحی ۲۰ ایستگاه (در زمان جزر و به صورت تصادفی) در منطقه ذکر شده قبل از راه اندازی و طی خرداد ۱۳۹۰جمع آوری گردید. نمونه ها به مدت ۷۲ ساعت در دستگاه فریز درایر خشک شده و سپس ۲ گرم از نمونه های رسوب خشک شده به تیوبسانتریفوژ ۵۰ میلی لیتری انتقال داده شد. عمل استخراج به کمک ۱۰ میلی لیتر حلال متانول به مدت ۲۰ دقیقه در حمام آبی اولتراسونیک انجام پذیرفت. سرانجام آنالیز نمونه ها توسط دستگاهHPLCصورت گرفت. از میان ۱PAHs مورد بررسی ۱۵ ترکیب در ایستگاه هایمختلف مشاهده شد. بیشترین غلظت ترکیباتPAHsمشاهده شده در ایستگاه مل گنزه ۲ مربوط به فلورانترن و کمترین غلظت ترکیباتPAHsمشاهده شده به ترتیب در ایستگاه های چاه پهن ۱، چاه پهن ۲، زیر آهک ۱، کبگان ۱، کبگان ۲، کبگان ۴، بردخون ۳، بردخون ۴ دمیگز ۱ و دمیگز ۲ مربوط به دی بنزوah] آنتراسن بود. از بین ایستگاه های بررسی شده ایستگاه لاور ۱ بیشترین و ایستگاه بردخون ۳کمترین میزان آلودگیΣPAHsرا نشان می دهد. نتایج تحقیق در رسوبات مورد مطالعه مقادیر کمΣPAHsرا نشان می دهند. رسوبات منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر منابع پیروژنیک می باشند و بطور کلی میزان آلودگی در منطقه مورد مطالعه بسیار پایین تر از میزان آلودگی استاندارد های مقایسه شده است و همچنین پتانسیل آسیب رساندن به موجودات بنتیک رسوبات ناحیه جزر و مدی منطقه مورد مطالعه پایین به نظر می رسد