سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نظری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
تقی مشایخی – کارشناس ارشد برنامه ریزی منابع آب، شرکت پنگان آوران، تهران
اکبر رستمی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

محدوده مورد مطالعه با مساحت ۸۰۳ کیلومتر مربع بخش کوچکی از حوضه آبریز مهران است که در حاشیه غربی ارتفاعات زاگرس و غرب استان ایلام قرار دارد. در دشت مهران تمامی آب لازم برای شرب از منابع آب زیرزمینی تأمین می-شود. کیفیت آبزیرزمینی در مناطق مختلف دشت، بهدلیل تنوع سازندها و ساختارهای زمینشناسی و عوامل هیدروژئولوژیکی متفاوت است. شناسایی این عوامل برای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی منطقه و مدیریت صحیح آنبسیار مهم است. با مطالعه زمینشناسی، هیدروژئولوژی و هیدروشیمی منطقه و آنالیز ۰۰ نمونه آب از چاهها، عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی بررسی گردید. با توجه به بررسیها، سازندها و ساختارهای زمین شناسی در شمال و شمال شرقی منطقه و در قسمتهای غربی دشت بسیار مؤثر عمل میکنند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که روند عمومی هدایتالکتریکی از سمت جنوب شرقی و جنوب به سمت شمال غربی و غرب محدوده افزایش مییابد که این به دلیل استفاده از آب رودخانه کنجانچم میباشد که از سازند گچسارن عبور می نماید و دارای تیپ سولفاته است. بررسی تیپ و رخسارههایهیدروژئوشیمیایی نشان میدهد که ترکیب غالب آبهای زیرزمینی منطقه سولفاته کلسیک و در جنوب و جنوب شرقی – دشت بیکربناته کلسیک میباشد