سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین شمعانیان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم، گروه زمین شن
مصطفی رقیمی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم، گروه زمین شن
ابراهیم یخکشی – وزارت نیرو، سازمان آب منطقه ای استان گلستان
محمدحسن احمدی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم، گروه زمین شن

چکیده:

در این مطالعه از پایگاه اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS به منظور ارزیابی کیف یت آبهای زیرزمینی و احتمال آسیب پذیری آن به منابع آلودگی در حوزه آبریز گرگانرود – قره سو واقع در استان گلستان استفاده شد . برای این منظور، نقشه زمین شناسی، کاربری اراضی، توپوگرافی وترکیب شیمیایی ۸۴ چاه به محیط GIS وارد گردید تا ارتباط مکانی میان اجزاء شیمیایی آبهای زیرزمینی و منابع آلاینده مورد بررسی قرار گیرد . نتایج نشان دهنده افت سطح آب زیرزمینی ( تا ۳ متر ) در طول سالهای ۱۳۷۵-۸۲ است که با افزایش مقدار کاتیونها و آنیونها در این دوره زمانی همخوانی دارد . قابلیت هدایت الکتریکی، مقدار کلرید و مقدار سولفات در جهت جریان آب زیرزمینی از جنوب به شمال منطقه مورد مطالعه افزایش نشان می دهد . بر اساس داده های زمین شناسی، کاربری اراضی، توپوگرافی و ترکیب شیمیایی ، و فعالیت های کشاورزی به (Cl – و SO 2- نمونه های آب به نظر می رسد که یونهای اصلی ( مانند ۴ ترتیب مهمترین آلایند ه ها و منابع آلودگی در این حوزه اند . بخش های شمالی و شمال غربی حوزه مورد مطالعه بدلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی از مناطق آسیب پذیر در برابر منابع آلودگی مانند نفوذ پسآبهای شهری و روستایی، چاههای جذبی و فعالیت های کشاورزی است