سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم ایرانپورمبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
سیداحمد مظاهری – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه
محمدحسین محمودی قرایی – استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه

چکیده:

سازندهای زمین شناسی هرمنطقه ازجمله عوامل بسیارتاثیرگذاربرکیفیت آبهابوده وتعیین کننده کیفیت شیمیایی منابع آبی آن ناحیه می باشد.به منظوربررسی خصوصیات ژئوشیمیایی منابع آبی محدوده ای ازمنطقه جنوب غرب مشهد، شامل روستاهای مایان سفلی، مایان علیا، نغندروکنگ،تعداد ٩ نمونه ی آب شامل ۶ نمونه آب چشمه، ٢ نمونه آب آشامیدنی و ١ نمونه آب قنات، جهت آنالیزشیمیایی برای تعیین غلظت ٧٢ عنصراصلی وفرعی به روشICP/MS برداشت گردید. از آنجایی که روستاهای این منطقه فاقد آب آشامیدنی تصفیه شده هستند و از منابع آبی سطحی و زیر زمینی به عنوان منبع تامین آب استفاده می کنند و با توجه به مخاطرات ناشی از مقادیر بیش ازحد مجاز عناصر خطرناک در آب، نتایج حاصل از آنالیز با استاندارد های جهانی مقایسه شده و نتایج نشان می دهد که میزان شبه فلز سمی آنتیموان منابع آبی محدوده مورد مطالعه در ٨ ایستگاه براساس استانداردADWGو در ٧ ایستگاه بر اساس استانداردWHO و EPA بیش از حد مجاز می باشد. شواهد نشان می دهد منشا آلودگی آنتیموان در منطقه مورد مطالعه زمین زاد بوده و ناشی از کانی سازی موجود در منطقه است