سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار گروه سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
فاطمه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
نیایش فندرسکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

ترکیب سرریز- دریچه استوانهای میتواند برای تنظیم و اندازهگیری جریان در کانالها و رودخانههایی که دارای مواد شناور )چوب و یخ( و همچنین مواد رسوبی در کف هستند به کار رود، که امکان انتقال مواد رسوبی از زیر دریچهو مواد شناور از روی سرریز را فراهم آورد. بالا آمدن سطح آب در پایین دست این سازهها اگر از حد استغراق تجاوز نماید اثر معنیداری در سطح آب بالادست و در نتیجه در ضریب دبی عبوری خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تاثیر پارامترهای بیبعد H /a عمق آب بالادست به بازشدگی دریچه H / p عمق آب بالادست به ارتفاع سازه( و درصد استغراق HTw /H عمق پایاب به عمق آب بالادست( بر هیدرولیک جریان مدل ترکیبی سرریز- دریچه در دو حالت نیماستوانه ) سمت بالادست به صورت نیمدایره و وجه رو به پاییندست به صورت صفحه تخت و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در کانال آزمایشگاهی با ابعاد ۵۰۰۰ *۷۵*۱۴۰ میلیمتر انجام شد. مدلهای سرریز-دریچه از جنس لولههای pvc با قطرهای ۴۰، ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ میلیمتر بودند. نتایج آزمایشات نشان داد که در هر دو حالت قرارگیری نیماستوانه برای قطرهای مورد آزمایش با افزایش پارامترهای بی بعد H / p ، H /a در حالت مستغرق ضریب دبی کاهش مییابد و با افزایش درصد استغراق ضریب دبی کاهش مییابد. همچنین محقق شد این سازهها دارای دو نوع حد استغراق بوده که یکی مربوط به دریچه و دیگری مربوط به سرریز میباشد و استغراق سرریز نسبت به دریچه تاثیر بیشتری بر کاهش ضریب دبی دارد همچنین تاثیر استغراق پاییندست بر ضریب دبی از استغراق حدود ۰۰ درصد شروع میشود.