سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار گروه سازه های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سزه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
فاطمه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
نیایش فندرسکی – شجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سازه ی ترکیبی سرریز – دریچهکاربرد بسیاری ئذ مهندسی هیدرولیم داشته و دارای مزایایی نسبت به استفاده جداگانه ی هر یک به تنهایی از جمله عبور همزمان مواد شناور ( چوب ،یخ و …) و مواد قابل تهنشین شدن (رسوبات) می باشد . یکی از مدل های ترکیبی سرریز -دریچه سازه ی ترکیب استوانه ای است که دارای ویؤهگی هایی از جمله اقتصادی بودن ، طراحی اسان ، سهولت ساخت، ضریب دبی بالا و … مب باشد . بالا امدن سطح اب در پایین دست این سازه اگر ار حر استغراق تجاوز نماید اثر معنی داری در سطح اب بالا دست و میزان جریانعبوری و در نتیجه ضریب دبی عبوری خواهد داشت . در این تحقیق به بررسی تاثیر پارلمتر های بی بعد H /a (عمق اب بالا دست به باز شدگی دریچه) H/P ( عمق اب بالادست به ارتفاع سازه ۹ و درصد استغراق (فرمول در متن اصلی مقاله) (عمق پایاب به عمق اب بالا دست) بر مشخصات هیدرولیکی از جمله ضریب دبی و حد استغراق پرداخته شده است. ازمایشات در کانالازمایشگاهی با ابعاد ۵۰۰۰ *۷۵*۱۷۵ میلی متر انجام شد. مدل هاس سرریز- دریچه از جنس لوله های pvc با قطر های ۴۰، ۵۰ ، ۶۰و ۷۰ میلی متر بودند. نتایج ازمایشات نشان داد که برای هر ۴ قطر با افزایش پارامتر های بی بعد H/a و H/P در حالت مستغرق ضریب دبی کاهش می یابد و با افزایش درصر استغراق ضریب دبی کاهش می یابد. همنین محقق شد این سازه دارای دو نوع حر استغراق بوده که یکی مربوط به دریچه و دیگری مربوط به سرریز می بتشد و تاثیر استغراق سرریز نسبت به استغراق دریچه بر کاهش ضریب دبی بیشتر است. همچنین محقق شد تاثیر استغراق بر ضریب دبی از استغراق حدود ۶۰درصد شروع می شود.