سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین رجائی – کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی واحدی طرقی – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
زهره شیبانی زاده – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در اجرای شبکه های پخش سیلاب برآبخوان به دلیل شرایط خاص طراحی هیدرولیکی دروازه های پخش در کانال های آبرسان-گسترشی با توجه به شیب طولی کانال توصیه می شود که دروازه های احداثی با ارتفاع تاج سرریز(W)مساوی طراحی شوند و در طراحی هیدرولیکی دروازه ها کارشناسان عمدتاً از روابط سرریزهای لبه پهن استفاده م ینمایند. این امر موجب می شود توزیع جریان بین درواز هها بصورت یکنواخت نباشد. دراین تحقیق به بررسی هیدرولیکی دروازه های کانال آبرسان-گسترشی پرداخته شده است و توصیه های لازم درخصوص معیارهای طراحی در این بخش از شبک ههای پخش سیلاب ارائه گردیده است. بر این اساس استفاده از فرمول دومارچی در طراحی سرری زهای کناری توصیه م یشود و همچنین درخصوص طراحی تیپ برای درواز هها و چگونگی حل ه مزمان تمام دروازه های احداثی برروی کانال آبرسان-گسترشی توصی ههای لازم ارائه شده است.