سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسرا صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
امیر جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

هیدرولوژی یک تالاب، محیط فیزیکو شیمیایی آنرا مخصوصاً میزان اکسیژن و خواص شیمیایی مربوطه نظیر در دسترس بودن مواد غذاییPH و سمیت ( مثلاًتولید سولفید هیدروژن) را تغییر می دهد. هیدرولوژی همچنین رسوبات، مواد غذایی و حتی مواد سمی را بداخل تالاب منتقل می نماید و بدین وسیله، محیط فیزیکو شیمیایی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. بجز تالابهای بسیار فقیر نظیر باتلاقها، ورود آب منبع اصلی مواد غذایی در تالابها می باشد.تغییرات محیط فیزیکو شیمیایی به نوبه خود ، اثر مستقیمی روی موجودات زنده تالاب دارد. زمانی که شرایط هیدرولوژیکی در تالابها حتی بصورت آرام تغییر می نماید، موجودات زنده ممکن است با تغییرات وسیع در ترکیب و غنای گونه ای و در حاصلخیزی اکوسیستم واکنش نشان دهند. موجودات زنده نظیر گیاهان غوطه ور به شرایط غیر هوازی سازش یافته اند ، اگرچه بیشتر گونه های گیاهان آوندی از شرایط غیر هوازی مستثنی می باشند. مقدار مواد غذایی در رسوبات ، میزان حاصلخیزی و نیز گونه های غالب را تعیین می نماید. جانوران به آبهای کم عمق سازش یافته اند و این امر باعث رسیدنمواد غذایی به گیاهان می گردد. میکروبها قادرند در شرایط غیر هوازی کاتابولیز نمایند، در حالیکه میکروبهای هوازی درلایه نازکی از رسوبات اکسیژن دار و اگر اکسیژن وجود داشته باشد،در ستون آب مشاهده می شوند.