سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر راد – دانشیار- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
بهار فیروزآبادی – دانشجوی دکتری- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – دانشیار- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حرکت گل آلود حاوی ذرات جامد در زیر محیطی از سیال ساکن و روی سطح شیبدار به روش عددی بررس شده است. معادلات بقای چرم، اندازه حرکت و غلظت در جریان مغشوش و مانا همزمان در یک دستگاه مختصات کارتزینی و با استفاده از روش سیمبل سی حل شده است. برای مدل کردن تنشهای رینولدز ظاهر شده در معادلات اندازه حرکت از الگوی اصلاحی k-ε استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از حل عددی با نتایج آزمایشگاهی سازگاری خوبی را نشان می دهد. با این روش می توان مشخصه های متوسط شاره چگال را در هر مقطع اعم از عمق، سرعت و غلظت متوسط و عدد ریچاردسون کلی را محاسبه نمود. همچنین با تعریف درون آمیختگی، نرخ آنرا می توان محاسبه کرد. در این مقاله مقدار رسوب ایجاد شده از حرکت جریان گل آلود محاسبه شده است که با نتایج تجربی تطابق خوبی را نشان می دهد. با این روش می توان رسوب ناشی از حرکت سیلابها در مخازن سدها و نیز عمر مفید آنها را با دقت بیشتری محاسبه کرد.