سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین شیرخانی – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سعید صادقی بروجردی – دانشیار دانشگاه کردستان
منصور خاکسار – استادیاردانشگاه آزادسنندج

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بینفردی میباشد. روش شناسی تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و جامعه آماری تمامی کارکنان شعب بانکهای شهرستان ایلام (جمعاًبه تعداد ۸۵۰ نفر) که بر اساس روش نمونهگیری طبقهای از بین ۳۵ شعبه، ۲۰ شعبه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند، که این انتخاب بر اساس تعداد نمونه ها، بر اساس جدول مورگان بود. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف و پرسشنامه تعارض بینفردی بر اساس الگوی حسام اشراقی بود که روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق نظرخواهی از کارشناسان و اساتید دانشگاه، اجرای یک طرح آزمایشی اولیه،۰ درصد تایید شد. دادههای جمع آوری شده به وسیله نرم افزار / ۰ و ۷۹ / همچنین معناداری پایایی درونی آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۸از راه آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رتبههای فریدمن، آزمون تی تک گروهی، آزمون کوکوران و آزمون کولموگوروف SPSSاسمیرنوف در آمار استنباطی و همچنین آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آمار توصیفی نشان داد، میانگین نمره هوش هیجانی در(/ ۱۰۲ ۷۵ ۱۰۴ ۹۴ ۷۵ ) میباشد که این نمرات از نمره ملاک که میباشد، بیشتر می باشد. نتایج تحلیل استنباطی نشان و در مدیران کارمندان ( داد که بین عوامل تعارض بین فردی، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین مؤلفههای هوش هیجانی، رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. بین مؤلفه های هوش هیجانی و تعارض بین فردی در کارمندان رابطه معکوس معنیداری وجود دارد، ولی این رابطه بین مدیران مشاهده نشد. از بین مؤلفه های هوش هیجانی، مؤلفه مدیریت و کنترل هیجانی و از بین عوامل تعارض بین فردی، تعارض با مرئوس از اهمیت بالاتری برخوردار است.