مقاله هیستومورفومتری سلول های بافت بیضه در نسل دوم حاصل از باروری رت های ماده بعد از دریافت داخل صفاقی اسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: هیستومورفومتری سلول های بافت بیضه در نسل دوم حاصل از باروری رت های ماده بعد از دریافت داخل صفاقی اسپرم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اسپرم آنتی بادی
مقاله بافت بیضه
مقاله جنین
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورسرایی سیدغلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده پاشا اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف نیاپاشا یوسف رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرابی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده نوایی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با شکل پذیری اسپرم در زمان بلوغ، آنتی ژن روی آن ها، همانند یک سلول بیگانه در برابر سیستم ایمنی، عمل می کند. با وارد شدن اسپرم به داخل سیستم عروق خونی، آنتی ژن ها در معرض سیستم ایمنی بدن قرار گرفته و باعث تولید آنتی اسپرم آنتی بادی می شوند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دریافت داخل صفاقی اسپرم، بر روی بافت بیضه رت در نسل دوم انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی، آزمایشگاهی بر روی رت های بالغ از نژاد آلبینوس که حدود ۳ ماه سن و وزنی برابر ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم داشتند، انجام شد. اسپرم های بدست آمده از ۸ سر رت های نر، به صورت داخل صفاتی به ۱۲ سر رت های ماده، طی چهار مرحله و با رعایت فاصله یک هفته، تزریق شد. سپس تحت شرایطCoupling ، از بافت بیضه فرزندان تولد یافته نر (۲۴ سر از نسل دوم) بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمونه برداری صورت گرفت. با تهیه برش های بافتی و رنگ آمیزی H&E، قطر مجاری اسپرم ساز، تعداد سلول های ژرمینال و سلول های لایدیگ با استفاده از صفحه مدرج اندازه گیری شده و با گروه کنترل مقایسه گردید.
یافته ها: میانگین تعداد سلول های ژرمینال، در نمونه های کنترل و نسل دوم به ترتیب ۹٫۵±۰٫۹ و ۸٫۲±۱٫۱ بود (p<0.001). میانگین سلول های لایدیگ نیز، ۷٫۶۳±۲٫۷۴ در گروه کنترل و ۶٫۵۵±۲٫۲۱ در رت های نسل دوم شمارش گردیدند (p<0.001). قطر مجاری اسپرم ساز در نسل دوم بطور معنی داری (۳٫۷±۰٫۴۷)، بیشتر از گروه کنترل (۱٫۶۲±۰٫۰۲۵) بدست آمد (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که تزریق داخل صفاقی اسپرم (آنتی ژن) در بدن رت مادر، می تواند باعث افزایش قطر مجاری اسپرم ساز، کاهش سلول های ژرمینال و کاهش سلول های لایدیگ در فرزندان آن ها شود.