مقاله هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو (استان هرمزگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو (استان هرمزگان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروژئومورفولوژی
مقاله حوضه آبریز
مقاله دشت گرو
مقاله ژئوموفولوژی
مقاله آب زیرزمینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عفیفی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبریز دشت گرو در واحد مورفوتکتونیکی مکران واقع شده است. این دشت تحت تاثیر ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژی از نفوذپذیری اندکی بر خوردار بوده و تغذیه آب زیر زمینی به جزء در قسمت های کم شیب و سطح دشت به طور مناسب صورت نمی گیرد. بهره برداری بیش از ظرفیت منابع آبی در کنار خشکسالی های اخیر، کمیت منابع آب زیر زمینی را به شدت تقلیل داده است. هدف از این تحقیق بررسی علل اصلی به ویژه عوامل ژئومورفولوژیک و نیز عوامل انسانی موثر بر افت کمی و کیفی منابع آب دشت گرو می باشد. به منظور دست یابی به این هدف، ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژیک حوضه آبریز دشت و تاثیرات آن بر کمیت و کیفیت منابع آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق عمدتا بر پایه روش تحلیلی و توصیفی استوار بوده است. ابزار تحقیق را نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و داده های آماری ایستگاه های هیدرومتری منطقه تشکیل داده اند. علاوه بر این از مشاهدات، مصاحبه و کارهای میدانی داده ها و نتایج کنترل و تکمیل گردیده اند. نتایج نشان می دهد که ویژگی های ژئومورفولوژیک حوضه آبریز دشت به طور مستقیم و غیر مستقیم از دیدگاه کاربردی در فعالیت های انسانی به ویژه در بخش کشاورزی و منابع آب تاثیر گذار بوده است. از دیدگاه مدیریتی لازم است بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر اساس ملاحظات ژئومورفولوژیک و در قالب پروژه های بلند مدت در برنامه ریزی لحاظ و اجرا گردد.