سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وریا اساسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

احساس هویت یا احساس این همانی انسان با فضا و محیط خویش یکی از روشها و یا فرایندهای تاثیر محیط بر انسان است با حضور انسان در یک فضا و زیستن در یکمحیط از طریق رابطه ای ادراکی که بین انسان و فضا و محیط برقرار می شود معانی و مفاهیمی از محیط به ذهن انسان القا می شود و در نتیجه انسان به ارزشهایی متذکر یا هدایتمی شو د که اگر این ارزشها متناسب با جهان بینی و باور وی باشد از آن به این همانی یا شهر با هویت یاد می شود و اگر این ارزشها با اصول و باورهای فرد در تضاد باشد منجر به یک نوع آشفتگی و بی هویتیدر شهر می شود مقاله حاضر با هدف بررسی و شناخت موضوع هویت و فرایند شکل گیری هویت در شهر می پردازد. به این ترتیب مقاله نخست به تعریف هویت و سپس ضمن مقایسه ای اجمالی بین شهرهای تاریخی و معاصر ایران در القا ارزشها سعی درشناخت و بازیابی عناصر و عوامل هویت ساز درشهر می کند.