مقاله هویت یابی ملی در فضای رسانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: هویت یابی ملی در فضای رسانه ای
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله هویت ملی
مقاله نوجوان
مقاله رسانه
مقاله ارتباط جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی فریزهندی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: ادریسی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هویت ملی احساس تعلق و تعهد به جامعه ملی است که با آگاهی داشتن از ابعاد مختلف آن، بر حس وفاداری به اجزاء آن و بر وحدت و همبستگی میان اعضای جامعه می افزاید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف علمی – فرهنگی رسانه ای بر هویت یابی ملی نوجوانان است که با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده در بین ۳۴۸ نفر از دانش آموزان سال چهارم دبیرستان های مناطق سه، پنج، هشت و شانزده شهر تهران صورت گرفته است.
متغیرهای تحقیق علاوه بر هویت یابی ملی و مصرف علمی – فرهنگی رسانه ای بر اساس مدل استخراجی از آرای گیدنز، متشکل از روابط انسانی، اعتماد بنیادین، توانایی عقلانی و روابط دموکراتیک می باشد.
تحلیل اطلاعات به روش های آماری توصیفی و استنباطی بود و پس از پردازش اطلاعات، نتایج بدست آمده حاکی است که، میانگین هویت یابی ملی دانش آموزان ۸۴٫۲۳ می باشد. هویت یابی ملی در دو گروه دختر و پسر و در رشته ها و مناطق مختلف آموزش و پرورش تفاوت معناداری ندارد. متغیرهای مصرف علمی – فرهنگی رسانه ای با ضریب ۰٫۲۳، اعتماد بنیادین با ضریب ۰٫۰۶۵ و توانایی عقلانی با ضریب ۰٫۱۸ به طور مستقیم و غیرمستقیم و ارتباط انسانی با ضریب ۰٫۱۹ به طور مستقیم و روابط دموکراتیک به طور غیرمستقیم با ضریب ۰٫۰۳۴ بر هویت یابی ملی نوجوانان تاثیر دارند.