مقاله هویت ملی در عصر جهانی شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: هویت ملی در عصر جهانی شدن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله هویت ملی
مقاله جهانی شدن
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک اسماعیلی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر جهانی شدن که تمامی جنبه های مادی و معنوی زندگی انسان دستخوش تغییر و تحولات اساسی گردیده است، انتظار مصون ماندن هویت افراد از تحولات این پدیده فراگیر، به دور از منطق است. منطقی به نظر می رسد که به جای مقاومت و مقابله با آثار جهانی شدن در عرصه های مختلف زندگی، به کنترل این تحولات و مراقبت و نظارت هوشمندانه تاثیرات آن بپردازیم. بنابراین بررسی میزان تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی ما را در راهی که پیش رو داریم راهنمایی خواهد کرد. بدین منظور از میان کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. نتایج حاصله نشان می دهد میانگین نمره کلی نگرش نسبت به جهانی شدن در بین دانشجویان ۴٫۱۰ می باشد، بدین معنی که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به جهانی شدن نگرشی مثبت بین دو حد «تا حدودی موافق» متمایل به «موافق» دارند. در رابطه با هویت ملی دانشجویان نتایج پژوهش نشان داد که نمره دفاع از سر زمین در مقایسه با نمره ایران دوستی بالاتر است و نمره کلی هویت ملی بین این دو متغییر قرار دارد. نتایج پژوهش نشان داده است رابطه بین پذیرش جهانی شدن و ایران دوستی معنی دار نیست لیکن این رابطه بین مولفه دفاع از سرزمین منفی و معنی دار است. پذیرش جهانی شدن با مولفه ایران دوستی ارتباط معناداری ندارد لیکن این ارتباط با مولفه دفاع از سر زمین منفی و معنا دار است. به عبارت دیگر هر چه ویژگی دفاع از سرزمین در دانشجویان قوی تر باشد پذیرش آنان از جهانی شدن کمتر است. از سوی دیگر تحلیل داده ها نشان داد، رابطه بین پذیرش جهانی شدن و ایران دوستی معنی دار نیست لیکن این رابطه بین مولفه دفاع از سرزمین منفی و معنی دار است.