مقاله هویت حرفه ای خدشه دار: عامل بازدارنده یادگیری مراقبت های پرستاری در دانشجویان- یک مطالعه کیفی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: هویت حرفه ای خدشه دار: عامل بازدارنده یادگیری مراقبت های پرستاری در دانشجویان- یک مطالعه کیفی در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت اجتماعی
مقاله عملکرد مراقبتی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله یادگیری
مقاله منزلت فردی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برازپردنجانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هویت حرفه ای خدشه دار باعث نارضایتی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری می شود و پیامدهای رفتاری آن عملکرد مراقبتی ضعیف در بالین، کاهش انگیزه، تلاش کمتر برای یادگیری مراقبت پرستاری و شادمانی کم در محیط یادگیری را در پی دارد و بر کیفیت مراقبت از بیمار و اثربخشی نظام آموزشی تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف تبیین اثرات هویت حرفه ای بر یادگیری مراقبت های پرستاری در دانشجویان انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی، ۲۵ دانشجوی پرستاری در مقطع لیسانس به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف از دانشکده های پرستاری مامایی تهران و شهید بهشتی انتخاب شدند. از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش آنالیز محتوی قراردادی، برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین الگوهای مرتبط مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها یک الگو با عنوان هویت حرفه ای خدشه دار به دست آمد. این الگو شامل دو طبقه پایمال شدن شان و منزلت فردی- اجتماعی و بی صدایی پرستاران بود.
نتیجه گیری: استفاده از الگوی هویت حرفه ای خدشه دار طراحی شده در این مطالعه در فرآیند یادگیری می تواند به مربیان و مدیران آموزشی کمک کند تا استراتژی هایی را برای تقویت هویت حرفه ای مثبت در دانشجویان پرستاری و به دنبال آن ارتقاء یادگیری آن ها به کار گیرند.