سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن رضایی – استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی
هاجر کرانی – کارشناس ارشد MBA ، مددکار کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان زندانهای شهر کرمانشاه انجام شد.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زندانهای شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ است که برابر با آمار سازمانهای مذکور تعداد ۶۰۰ نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۰ نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعدیل شده هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد . همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر سه مولفه هوش هیجانی(سازگاری، مهارت میان فردی و کنترل استرس) به میزان قابل توجهی می توانند تعهد سازمانی را پیش بینی کنند.