مقاله هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش و عادی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله عزت نفس
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانش آموزان تیز هوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صبحی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی و همچنین بررسی روابط موجود بین این متغیرها صورت گرفت.
روش: شصت دانش آموز تیزهوش (سی پسر و سی دختر) و شصت دانش آموز عادی (سی پسر و سی دختر) به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از مقیاس خود سنجی هوش هیجانی، پرسشنامه مهارت های اجتماعی همسالان، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و همین طور معدل تحصیلی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی دو متغیره و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد دانش آموزان تیزهوش در متغیرهای مهارت های اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نسبت به دانش آموزان عادی برتری دارند اما تفاوتی در میزان هوش هیجانی دو گروه ملاحظه نمی شود. بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوتی در هیچ یک از متغیرهای تحقیق مشاهده نشد. یافته دیگر این تحقیق نشان می دهد تنها متغیر مهارت های اجتماعی قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.