سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الهه احمدیان – مدرس
مینا عنابستانی – مدرس

چکیده:

هوش معنوی جدیدترین هوش شناخته شده توسط بشر می باشد و مختص انسان است این هوش که سازه های معنویت و هوش را با یکدیگر ترکیب نموده است توانایی گوناگون به انسان میدهد که فرد را دربسیاری از زمینه ها ازسایرین متمایز می نماید ازطرفی کارافرینی فرایندتبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن میتوان به افزایش بهرهوری ایجاد ثروت رفاه و اشتغال زایی اشاره نمود پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش معنوی و کارافرینی کارکنان انجام شد نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی ـ همبستگی است جامعه آماری شامل برخی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با جمعیت ۲۰۰ نفر می باشد همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و جدول کرجسی ومورگان ۱۲۷ نفردرنظر گرفته شد برای جمع آوری داده ها نیز از ۲پرسشنامه هوش معنوی بدیع وهمکاران آلفای کرونباخ ۰/۸۲۴۰ و کارافرینی اسکاربوروف و زیمر آلفای کرونباخ ۰/۸۹۷ استفاده شد.