مقاله هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله اخلاق حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجیان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوک بزرگی شایسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله در مورد تبیین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای، فواید تقویت آن ها در افراد است که از مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای کارکنان در دستگاه های اجرایی است.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد.
یافته ها: نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند بین اکثر مولفه های هوش معنوی و اخلاق حرفه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: می توان ادعا کرد سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش معنوی کارکنان خود و برقراری واحدهایی جهت تنظیم منشور اخلاق حرفه ای در سازمان ها و کنترل بر رعایت مفاد این منشورها، می توانند شاهد موفقیت های بیشتری برای سازمان خود باشند.