مقاله هوش سازمانی و مدیریت بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: هوش سازمانی و مدیریت بحران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله مدیریت بحران
مقاله شرکت بیمه ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ودادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صیادشیرکش سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده برمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی و مولفه های آن با مدیریت بحران در شرکت سهامی بیمه ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی است. نمونه تحقیق شامل ۱۸۷ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت اند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی نمونه گیری و انتخاب شده اند. برای اندازه گیری هوش سازمانی از مدل هفت بعدی آلبرخت استفاده شده و برای مدیریت بحران مدل سه مرحله ای بحران مبنا قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون ضریب چوپروف و آزمون دو جمله ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر وجود رابطه معنادار و مثبت بین هوش سازمانی و مدیریت بحران، بین مولفه های هوش سازمانی به غیر از میل به تغییر نیز با مدیریت بحران رابطه ای مثبت وجود دارد و در بین مولفه های هوش سازمانی مولفه کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با مدیریت بحران دارا است. همچنین مشخص شد که سطح هوش سازمانی در شرکت بیمه ایران در وضعیت مطلوب قرار ندارد.