سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مسعود پور کیانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مرجان ابراهیمی – کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

هوش رقابتی به عنوان یکی از مفاهیم جدید درمباحث مدیریتی و اقتصادی مطرح است که مدیران از آن برای تسریع درشناخت و درک تهدیدات و تغییرات بازار ربودن فرصت های جدید کنترل مستمر محیط سیاسی اجتماعی و اقتصادی سازمان استفاده می کنند افزایش پیچیدگی ها و کاهش سطح اطمینان دردنیای رقابتی مدیران سازمان ها را مجبور می کند برای باقی ماندندرصحنه رقابت به استراتژیهای جدید ازجمله هوش رقابتی مجهز گردند هوش رقابتی بهعنوان یک ابزار حمایتی برای پیدا کردن فرصت های جدید و خلق مزیت های رقابتی دارای مزایای متعددی از جمله یافتن موقعیت های جدید و مناسب درصنعت تخمین و براوردشرایط محیط بیرونی دوری ازخطرات محتمل و همچنین توانایی مصالحه با محیط اطراف است کهدرپژوهش حاضر ضمن تعریف و تشریح هوش رقابتی معرفی تاریخچه بیان ویژگیها مراحل مدلها و نظریه های مربوط به آن به مزایای آن پرداخته و تلاش میشود نقش هوش رقابتی درمدیریت استراتژیک بیان شود.