مقاله هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۷۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش اخلاقی
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله دانشگاه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: رژه ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی وش طه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام یافت. تعداد ۳۵۹ نفر از دانشجویان پزشکی در چهار مقطع علوم پایه، فیزیوپات، استاژری و انترنی از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، بقیه ا… و شاهد به طور غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. تحقیق توصیفی پیمایشی بوده که به صورت مقطعی در سال های ۹۱-۹۲ انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ۴۰ عبارتی مقیاس هوش اخلاقی لنیک و کیل با دربرگیرنده چهار بعد و ده شاخصه بود. با بکارگیری از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تحلیل داده ها صورت گرفت و از آزمون های توصیفی و آزمون همبستگی استفاده گردید. یافته ها نشان داد شاخصه های هوش اخلاقی ثبات عملکرد، راستگویی و بیان حقیقت، استقامت برای حق و حقیقت، پایبندی به عهد، مسوولیت پذیری برای انتخاب های شخصی، اعتراف به اشتباهات و قصورها، قبول مسوولیت برای خدمت به انسان ها، فعالانه علاقمند بودن به دیگران، توانایی در بخشش اشتباهات خود، توانایی در بخشش اشتباهات دیگران در میان دانشجویان در حد مطلوب نبود بود.
نتایج نیز نشان داد بین شاخصه های هوش اخلاقی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی بر رابطه مثبت و معناداری میان سن، سطح تحصیلات با هوش اخلاقی دلالت داشت (P<0.05) از آنجا که هوش اخلاقی نوعی توانایی اکتسابی بوده و قابلیت ارتقا دارد، لازم است اعضای هیات علمی، اساتید آموزش پزشکی با آموزش مستمر همراه با آموزش بالینی در جهت آموزش و ارتقای سطح این مقوله گام بردارند و از رهیافت هایی نظیر تشویق رفتار مبتنی بر اخلاق بهره برد، لذا در آینده باید به حفظ سطح مطلوب آموزش هوش اخلاقی و حتی توسعه آن توجه نمود.