مقاله هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی مقایسه بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی مقایسه بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر راهبردی
مقاله هوش سازمانی
مقاله هوش کسب و کار
مقاله هوشمندی رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی فر میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، توان رقابتی، اساس بقای شرکت ها است. هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و کار دنیا در نظر گرفته می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت هوشمندی رقابتی و تاثیر آن بر تفکر استراتژیک مدیران است. جامعه اماری تحقیق حاضر، ۷۰ نفر از سرپرستان و مدیران بانک های دولتی (بانک ملی) و خصوصی (پاسارگارد، سرمایه و اقتصاد نوین) استان مازندران است. برای گردآوری داده های مربوط به هوشمندی رقابتی و ابعاد چهارگانه آن، یعنی آگاهی از بازار، رقبا، فناوری و راهبرد، پرسشنامه ای شامل ۲۵ سوال بر اساس مولفه های حاصل از مرور متون تحقیق تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی، نظیر آزمون همبستگی و آزمون تی استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین هوشمندی رقابتی در تصمیم های استراتژیک بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که بانک های خصوصی، از نظر هوشمندی رقابتی و توجه به مبانی تفکر استراتژیک، نسبت به بانک دولتی در جایگاه بهتری قرار دارند.