سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نصرالله حسن زاده – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی– کارشناس پژوهشی پژوهشکده بیمه
سید فتحاله حسینی – کارشناس ارشد – کارشناس آموزشی پژوهشکده بیمه
فاطمه آزادبخت – کارشناس ارشد– – کارشناس پژوهشی پژوهشکده بیمه

چکیده:

حاکمیت شرکتی پس از وقوع بحران های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ در سطح جهان، وقوع بحرانهای مالی دیگر در سایر نقاط جهان از جمله بحران کشورهای آسیای شرقی و بحث جهانی شدن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی حاکمیت شرکتی ، بررسی چگونگی انگیزش و اعمال مدیریت در شرکت ها به وسیله مکانیزمهای انگیزشی، از جمله قراردادها، طراح یهای سازمانی و قانونگذاری است که این امر نیازمند داشتن اطلاعات و دانش مناسب در زمینه ها ی گوناگون است. این اطلاعات که از بخشهای مختلف سازمان جمع آوری میشوند عمدتا دارای حجم بسیار زیادی هستند و از اینرو، نیازمند مدیریت و خلاصه سازی میباشند تابتوانند مورد استفاده قراربگیرد از انجام دوباره کاری پرهیز شود و سیستم حاکمیت شرکتی بتواند به سرمنزل مقصود خود برسد. در این مقاله سعی شده به موضوع اطلاعات و دانش مورد نیاز حاکمیت شرکتی و نحوه هوشمندسازی آن توجه شود.