مقاله هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکوتین
مقاله گلوکاگن
مقاله گلوکز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیکوتین الکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون ها نفر در سراسر جهان می باشد و اثراتی را بر کل بدن و به ویژه، سیستم های آندوکرین دارد و میلیون ها نفر نیز در دنیا از بیماری دیابت رنج می برند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات نیکوتین بر سطوح سرمی هورمون گلوکاگن و گلوکز خون بر روی موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار انجام شد. این پژوهش یک مطالعه تجربی است. در این تحقیق، ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی ۲۵۰-۲۲۰ گرم در گروه های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی در دسته های مختلف، نیکوتین را به میزان ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد فقط ۱ میلی لیتر سرم فیزیولوژیک به صورت تزریق درون صفاقی روزانه به مدت ۵ روز، دریافت نمودند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکردند. در پایان روز ششم از ناحیه بطن قلب موش ها، خون گیری به عمل آمد و سطوح سرمی هورمون گلوکاگن توسط روش رادیوایمونواسی و کیت های مربوطه اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که نیکوتین در تمام دوزهای مصرفی باعث افزایش معنی دار میزان سرمی هورمون گلوکاگن و گلوکز می گردد و با افزایش دوز مصرفی، میزان این افزایش نیز بیشتر می شود (P≤۰٫۰۱). با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که نیکوتین می تواند از طریق تحریک ترشح گلوکاگن باعث افزایش قندخون گردد.