سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی شافع – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ بذر یکی از تکنیکهای رایج آبگیری جهت بهبود جوانهزنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش و بدون تنش میباشد. هدف ازتحقیق حاضر بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر بهبود مولفههای جوانهزنی بذور بنگدانه و استقرار میباشد. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. ترکیب تیمارها شامل سه زمان پرایمینگ ( ۴۸،۲۴ و ۷۲ ساعت)، سه سطح غلظت هورمون ( ۲۰۰،۱۰۰ و ۳۰۰ پیپیام) و دو هورمون (جیبرلیک و سالسیلیک اسید) بودند. نتایج نشان داد اثرات اصلی و متقابل تیمارهای پرایمینگ بر روی صفات درصد جوانهزنی و متوسط زمان جوانهزنی در سطح احتمال ۱درصد معنی دار شد. نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان میدهد که بیشترین سرعت و درصد جوانهزنی در بذور پرایم شده با جیبرلیک اسید ۳۰۰ پی- پیام به مدت ۷۲ ساعت بود. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که هورمون پرایمینگ مولفه های جوانهزنی بنگدانه افزایش میدهد و میتوان جهت استقرار گیاهچهها در مزرعه از این تکنیک استفاده کرد