مقاله هورمون ضد مولری به عنوان پیشگوی پاسخ تخمدان در درمان های مربوط به لقاح آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۷ منتشر شده است.
نام: هورمون ضد مولری به عنوان پیشگوی پاسخ تخمدان در درمان های مربوط به لقاح آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون ضد مولری
مقاله اووسیت مرحله متافاز دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرافزا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: نیکپوری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شادمانی کیمیا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: وجودی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در سال های اخیر نشان داده شده است که سطح سرمی هورمون ضد مولری (Anti-Mullerian Hormone, AMH) گزینه مناسبی برای برآورد ذخیره تخمدانی است. در واقع بین ذخیره فولیکولی تخمدان و سطح سرمی AMH یک رابطه مثبت وجود دارد. در مطالعه حاضر، مقایسه بین هورمون ضد مولری و سایر متغیرهای پیشگویی کننده پاسخ تخمدان در درمان های مربوط به لقاح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: مطالعه ما از نوع مشاهده ای و گذشته نگر می باشد. با بررسی پرونده ۱۰۱ بیمار شرکت کننده در این مطالعه، اطلاعاتی نظیر سطح AMH، هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH)، سن، سطح پایه استرادیول (E2) و هورمون لوتیینی (LH)، سطح E2 در روز تزریق گنادوتروپین کوریونی انسانی (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) و نیز تعداد اووسیت های مرحله متافاز دو جمع آوری گردید.
یافته ها: از میان بیماران مورد مطالعه در این تحقیق، ۲۰% به عنوان پاسخ گوی ضعیف، ۷۱% پاسخ گوی طبیعی و ۱۰% پاسخ گوی بیش از حد در نظر گرفته شد. تفاوت معنی داری در سطح AMH، FSH، E2 در روز تزریق HCG، اووسیت های مرحله متافاز دو و سن بین سه گروه بیماران مشاهده شد. تعداد اووسیت های مرحله متافاز دو همبستگی معنی دار و مثبتی با (Coefficient of correlation r=0.487) AMH، (r=0.275) E2، (r=0.07) LH نشان دادند. این همبستگی برای (r=-0.26) FSH و سن (r=-0.04) منفی بود. فضای زیر منحنی Area Under curve (AUC)، برای (AUC=0.799) AMH، (AUC=0.32) FSH، (AUC=0.429) LH، (AUC=0.558) E2 و سن (AUC=0.304) محاسبه شد. حد تفسیر محاسبه شده برای هورمون AMH جهت شناسایی افرادی با پاسخ گویی ضعیف در این تحقیق، ۰٫۸۵ ng/ml با ویژگی ۷۱% و حساسیت ۷۹% است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که هورمون ضد مولری راهنمای مناسبی برای انتخاب بهترین دستورالعمل جهت تحریک تخمدان می باشد.