سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین رفیعی گله پردسری – کارشناسی ارشد معماری
فروغ حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

دراین مقاله نگاهی اجمالی به هنرسنتی و قدسی و بررسی هنراسلامی ودیدگاه های مختلف درمورد این هنر تاکید هنر اسلامی براصل وحدت و قرار دادن انسان درمحضر پروردگار از طریق تقدس بخشیدن به فضایی که می سازیم داشته ایم همچنین سعی شدها ست رابطه بین زیبایی و هنراسلامی و فضا و معماری اسلامی مورد بررسی قرارگیرد هنرمند اسلامی اهل شهود است و حضور اهل وجد است و کشف زیرا کمال و گوهر هنر نوعی معرفت شهودی و حضوری درحقایق متعالی عالم وجود داست و اثرهنری نتیجه آن لحظات و الهامات شهود و حضور می باشد مرکز توجه پژوهش حاضر بررسی نمادهای معماری اسلای و منشا پیدایش نمادهای اسلامی دربناهای مذهبی می باشد و با بررسی این نمادها به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا نماد کشف مرتبه ای عالیتر درمرتبه ای نازلتر از واقعیت دردنیای مادی می باشد؟ دراین راستا نمادهای هنر اسلامی و ارتباط آنها با عالم شهود مورد بررسی قرارگرفته است رای دستیابی به نتایج علاوه برمطالعات کتابخانه ای برای تحلیل از مطالعات پیمایشی استفاده شده است و درانتها پیشنهاداتی درخصوص چگونگی دستیابی به هنراسلامی و ادراک نمادهایی از قبیل فضای تهی خط و حکاکی و خوشنویسی و نقوش اسلامی و تزئینات گیاهی پرهیز از شمایل هندسه نور ورنگ آب و حساسیت نسبت به جهات که جملگی حضور خداوند درجمیع جهات و محیط برانسان را خاطرنشان می سازد ارایه گردیده است.