سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر نورافکن – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
پرویز امیدی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
عزیزاله طاهری – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود

چکیده:

رشته کوه البرز در شمال ایران، مجموعه ارتفاعاتی را به فرم خمیده، با طول تقریبی ۲۰۰۰ کیلومتر شامل می -شود که از غرب به قفقاز کوچک و از شرق به کوههای پاراپامیسوس در شمال افغانستان متصل است. منطق ه موردمطالعه که در شمال خاوری شهرستان شاهرود قرار دارد، بخشی از دامن ه جنوبی البرز شرقی را شامل میشود.نهشته های نئوژن در ناحی ه چهلدختر شامل توالی مارن و کنگلومرا میباشد که بر اثر فرآیندهای تکتونیکی تحتتأثیر چینخوردگی قرار گرفتهاند. این مطالعه به منظور شناسایی خصوصیات چینخوردگی در این ناحیه صورت پذیرفته که روش تحقیق عمدتاً بر پای ه مطالعات صحرایی میباشد و به این منظور ۳ پیمایش در مناطق گورخان،چهل دختر و گنداب انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که چینهای ایجاد شده در نهشتههای نئوژن دراین منطقه عمدتاً از روند شرقی- غربی تبعیت میکنند. این چینها از لحاظ هندسی و طبق ردهبندی فلوتی-) ۱۹۶۴ )، برحسب شیب سطح محوری و میل خط لولا، عموماً در رد ه چینهای ایستاده و تقریباً افق (upright(sub-horizontal و ایستاده با تمایل ملایم (Upright- gently plunging) و بر مبنای زاوی ه بین دو یال Fluety )1964 عموماً در رد ه چینهای باز (open) قرارمی گیرند.