سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا شیرخانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین ابعاد مقاطع کانالها و رودخانه ها موضوع مورد علاقه محققین مهندسی رودخانه است محققین به شیوه های مختلفی به دنبال پاسخ به این موضوع بوده اند روابط تجربی حاصل از رگرسیون روی داده های موجود یکی از شیوه های تخمین هندسه هیدرولیکی بازه ای است دریان تحقیق ابتدا با آنالیز بی بعد سازی روی پارامترهای موثر برهندسه مقطع دبی مقطع پر، اندازه متوسط مصالح بستر، بار رسوب کل و شیب کانال روابط بدون بعدی جهت پیش بینی عرض عمق متوسط پارامتر شیلدز و سرعت متوسط جریان استخراج می شود. پارامترهای این روابط نسبت به حداکثر مقدار هر پارامتر بدون بعد شدها ند. ضرائب این روابط از انجام رگرسیون برروی یک مجموعه داده صحرایی مربوط به رودخانه های با بستر شنی بدست آمده است.