مقاله هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده های ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده های ایرانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعامل خانوادگی
مقاله رضایت خانوادگی
مقاله ویژگی های روان سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس های تکمیلی انسجام و سازگاری خانواده (FACES-IV)، یعنی، مقیاس تعاملات خانوادگی (FCS) و مقیاس رضایت خانوادگی (FSS) در جامعه خانواده های ایرانی بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که برای این منظور ۱۶۵۲ آزمودنی از اعضاء خانواده های هفت استان تهران، مشهد، تبریز، کرمانشاه، یزد، شیراز و اصفهان (۵۵۸ پدر، ۵۷۶ مادر و ۵۱۸ فرزند) مقیاس های تعاملات و رضایت خانوادگی را تکمیل نمودند. برای بررسی روایی همگرا و واگرا از مقیاس سلامت خلقی (DASS)، پرسش نامه مشکلات رفتاری کودکان (YSR)، فرم کوتاه مقیاس استرس فرزندپروری (PSI-SF) و فهرست وقایع زندگی (LE) استفاده گردید. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که میزان اعتبار مقیاس تعاملات خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب ۰٫۸۸، ۰٫۸۷ و ۰٫۸۹ و مقیاس رضایت خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب ۰٫۹۰، ۰٫۸۸ ۰٫۸۹ به دست آمد. بررسی روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی با مقیاس DASS، YSR، PSI-SF و LE رضایت بخش بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی دو عاملی وابسته به هم تحت عناوین دو زیرمقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی، برازش خوبی با داده ها دارد. در بررسی ساختار عاملی، نتایج پژوهش از مدل دو عاملی متمایل حمایت کرد. بر اساس نتایج، مقیاس های تعاملات و رضایت خانوادگی واجد ویژگی های روان سنجی برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی خانواده های ایرانی است.