مقاله هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۷۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی
مقاله مدل کروی خودکارآمدی مسیر شغلی
مقاله مدل هالند
مقاله مدل هشت تیپی تریسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی زرین سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ایران
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی به عنوان کوتاه ترین ابزار مبتنی بر کامل ترین مدل خودکارآمدی مسیر شغلی می تواند برای پژوهش ها و مداخلات مشاوره مسیر شغلی ابزاری بسیار مفید باشد. با هدف هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی این ابزار، ۳۲۰ نفر دانشجوی دانشگاه اصفهان (۱۳۷ نفر مرد و ۱۸۳ نفر زن) به صورت تصادفی انتخاب، و به فرم رجحان به فعالیت ها و فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی پاسخ دادند (۴۵ نفر زن و ۵ نفر مرد در دو مرحله). ضرایب آلفای کرونباخ، بجز در دو مورد از ده زیر مقیاس، همسانی درونی خوبی نشان داد (=۰٫۷۰<r)، اما ضرایب بازآزمایی پایایی خوبی را در همه زیر مقیاس ها نشان داد (min=0.71، ۰٫۸۷=max؛ m=0.79، SD=0.06). زیر مقیاس های این ابزار روایی سازه همگرا و روایی ملاکی پیش بین خوبی را در ارتباط با نمره های رغبت های شغلی نشان دادند. آزمون آرایش تصادفی نیز از اعتبار ساختاری این ابزار حمایت کرد (۰٫۵۵<CI،  sig=0.02برای مدل هالند، ۰٫۵۰<CI، ۰٫۰۰۱> sigبرای مدل تریسی). جداول هنجاری نمره های استاندارد T نیز ارایه شد. نتایج از کفایت فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی و همچنین، اعتبار مدل هالند، مدل هشت تیپی تریسی، و مدل کروی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی حمایت کرد. سایر یافته ها نیز مورد بحث قرار گرفت.