مقاله هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی
مقاله اعتبار
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان شیرودی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: عباس قربانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی مقیاس هیجان پذیری مثبت و منفی به عنوان یک سازه روان شناختی بر اساس مبانی نظری آن است که متناسب با ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی (اکتشافی) است. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب مازندران است .بدین منظور در یک بررسی ۴۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های غرب مازندران به روش تصادفی در پژوهش مشارکت کردند. برای تجزیه و تحلیل سوال ها از ضریب همبستگی؛ برآورد اعتبار از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ؛ بررسی روایی از طریق مولفه های اصلی (PC) و جهت بررسی ساختار ساده پرسشنامه، عامل های استخراج شده در مرحله نهایی با استفاده از روش چرخش واریماکس و جهت تعیین ساختار تمامی این روش های آماری با استفاده از کامپیوتر انجام گرفت و سرانجام برای تهیه نرم استاندارد از آزمون Z و  Tاستفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی پاناس در بین دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران از اعتبار و پایایی کافی برخوردار است و می توان گفت که مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدت اجرا «حداکثر ۱۰ الی ۱۵ دقیقه»، شیوه اجرا «به دو گونه انفرادی و گروهی» و سهولت نمره گذاری که از مهمترین جنبه های عملی بودن تست به حساب می آید، ابزار کاملا مناسبی برای سنجش مقیاس هیجانپذیری است. به گونه کلی از این وسیله علاوه بر سنجش میزان هیجان خواهی می توان به عنوان ابزاری معتبر و روا برای پژوهشهای روانشناختی، جامعه شناختی و نیز شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در مراکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه ها استفاده کرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس دارای شش عامل است.